ردیف

نام و نام خانوادگی

دوران تصدی

1

دکتر افشارنژاد

87-86

2

دکتر رهبرنیا       

89-87

3

دکتر گچپزان     

94-89

4

دکتر عفتی

96 تا کنون