عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزانسیدحسن علم الهدائی
مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبارحامدرضا طارقیان۱۹۹۵-۲
Optimal Capacity of GI/G/1/K Queues Under Different Operational Policies using Simulationحامدرضا طارقیان۱۹۹۶-۲
کاربرد نظزیه فازی در برنامه ریزی تولیدیحامدرضا طارقیان۱۹۹۶-۲
A Study of Optimal Dimensioning of Queues with respect to Social and Individual Profitحامدرضا طارقیان۱۹۹۷-۲
کنترل کیفیت سیستم M/G/1حامدرضا طارقیان۱۹۹۷-۲
روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتیحامدرضا طارقیان۱۹۹۸-۲
مولد فرایند پواسون زمان متغیرحامدرضا طارقیان۱۹۹۸-۲
شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آنحامدرضا طارقیان۱۹۹۹-۲
طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/Cحامدرضا طارقیان۱۹۹۹-۲
بهينه سازي غيرخطي به كمك نظريه اندازهعلی وحیدیان کامیاد۲۰۰۱-۳
تعميم مسئله هفده شتر و حل كاراي رده اي از مسائل برنامه ريزي صحيحعلی وحیدیان کامیاد۲۰۰۱-۳
كاربرد تئوري اندازه در طراحي كنترل كننده pid چند متغيرهعلی وحیدیان کامیاد۲۰۰۲-۳
مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتاحامدرضا طارقیان۲۰۰۳-۹
شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابوحامدرضا طارقیان,محمدهادی فراهی۲۰۰۴-۲
روش‌ ADI بهبوديافته و كاربرد آن براي حل مسائل انتقال هدايتي حرارتاصغر کرایه چیان۲۰۰۴-۹
مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازیحامدرضا طارقیان۲۰۰۴-۱۰
On the discrete time, cost and quality trade-off problemحامدرضا طارقیان۲۰۰۵-۵
کاربرد مسیرهای هامیلتونی در گرافهای n-مکعبیفریدون رهبرنیا۲۰۰۵-۹
زمان بندی پروزه با منابع محدود به کمک الگاریتم ژنتیکحامدرضا طارقیان,محمدهادی فراهی۲۰۰۷-۲
پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازیحامدرضا طارقیان۲۰۰۷-۱۰
تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دوبعدیعلیرضا سهیلی۲۰۰۸-۳
تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکندهحامدرضا طارقیان,محمدهادی فراهی۲۰۰۹-۴
رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدودحامدرضا طارقیان۲۰۰۹-۵
کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعیعلی وحیدیان کامیاد۲۰۱۰-۲
چگونه میتوان لم فارکاش را اثبات کرد؟حسین تقی زاده کاخکی۲۰۱۰-۴
افزایش زمان بحرانی سیستمهای غیر خطی بوسیله گسترش جهت دار ناحیه جذبعلی وحیدیان کامیاد۲۰۱۰-۸
روش مونت کارلو برای حل معادلات بکر-دورین بامتوسط مونومر ثابتعلیرضا سهیلی۲۰۱۱-۹
طبقه بندی اصلاح شده بلوم و کاربرد آن در یاددهی- یادگیری ریاضی و برنامه درسیفرزاد رادمهر,سیدحسن علم الهدائی۲۰۱۲-۴
نقش اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان بر حل مسائل کلامی درس حسابانسیدحسن علم الهدائی۲۰۱۲-۹
استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانهعلی وحیدیان کامیاد۲۰۱۲-۱۰
تخمین پارامترهای مدل ریاضی ایدز و اچ ای وی با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازیمحمدهادی فراهی۲۰۱۳-۵
کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطیعلی وحیدیان کامیاد۲۰۱۴-۴
خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیختهفرزاد رادمهر,سیدحسن علم الهدائی۲۰۱۴-۶
ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضیسیدحسن علم الهدائی۲۰۱۷-۷
بهسازی پارامترهای حل‌کننده مساله صدق‌پذیری برای زمان‌بندی پروژه با منابع محدود چندحالتهحامدرضا طارقیان۲۰۱۷-۸
طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگوعلی وحیدیان کامیاد۲۰۱۷-۹
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکیسیدحسن علم الهدائی,فرزاد رادمهر۲۰۱۷-۱۰
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزیﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎن زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﻄﻖ ﻏﻠﺒه ﺧﺪﻣﺖرسول رمضانیان۲۰۱۷-۱۰
مدلی برای زمانبندی پویای وسایل نقلیه جهت بهبود عملکرد سیستم نقلیه تلفنی -مطالعه موردی-رضا قنبری۲۰۱۸-۳
مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابعسیدحسن علم الهدائی۲۰۱۸-۳
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻓﺎﺯﻱ ﺿﺮﺑﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩعلی وحیدیان کامیاد۲۰۱۸-۱۲
بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکیفرزاد رادمهر,سیدحسن علم الهدائی۲۰۱۹-۲
برنامه ریزی درجه دوم محدب تعمیم یافته برای حل دستگاه های خطی فازیامید سلیمانی فرد,مرتضی گچ پزان۲۰۲۰-۱
مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERPسیدحسن علم الهدائی۲۰۲۰-۱
تأثیر آموزش مسائل مدل‌سازی ریاضی بر تجربه‌های شوقِ دانش‌آموزانسیدحسن علم الهدائی۲۰۲۰-۵
تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان)امید سلیمانی فرد۲۰۲۰-۹
روش تکرار تغییرات یانگ-لاپلاس کسری موضعی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی کسری موضعیجعفر صابری نجفی۲۰۲۰-۱۲
استخراج و تدوین معیارهای ارزیابی شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در مراکز رشد فناوری براساس مدل BSCرضا قنبری۲۰۲۱-۱
حل عددی معادله بلک شولز کسری به روش توابع پایه ای شعاعیعلیرضا سهیلی۲۰۲۱-۳
مجموعه غالب کارا و فولرن هافریدون رهبرنیا,مصطفی توکلی۲۰۲۱-۳
خوش فاصله-متوازن روی گراف مکعب فولددفریدون رهبرنیا۲۰۲۱-۵
طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرمامید سلیمانی فرد۲۰۲۱-۱۱
طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام)امید سلیمانی فرد۲۰۲۲-۲
شناسایی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌ جستجوی ممنوع (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور)رضا قنبری۲۰۲۲-۱۰
شرایط لازم بهینگی برای مسائل کنترل بهینه با تأخیرهای متغیر-زمانیسهراب عفتی۲۰۲۳-۹
بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان شناختی و امواج مغزی دانش آموزان طیف اوتیسمسیدحسن علم الهدائی۲۰۲۴-۳