عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
اصول برنامه ریزی منابع آبحامدرضا طارقیانوزارت نیرو۱۳۷۰
آناليز عددي 1اصغر کرایه چیانانتشارات بنفشه۱۳۸۴
معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنهااصغر کرایه چیان۱۳۸۵
كنترل بهينه و حساب تغييراتمحمدهادی فراهیبنفشه۱۳۸۵
مهارتهای خوب زندگی کردن1سیدحسن علم الهدائیبین النهرین۱۳۸۶
مهارتهای خوب زندگی کردن 2سیدحسن علم الهدائیبین النهرین۱۳۸۶
اصول آموزش ریاضیسیدحسن علم الهدائیجهان فردا۱۳۸۸
آنالیز عددی نظری با نگرش آنالیز تابعی موضوعاتی در ریاضیات کاربردی-جلد اولعلیرضا سهیلیدانشگاه سیستان و بلوچستان-نشر مرندیز مشهد۱۳۹۰
برنامه ریزی و کنترل پروژه مفاهیم و روشهاحامدرضا طارقیان۱۳۹۴
هوش اجتماعیرسول رمضانیاندنیای اقتصاد۱۳۹۶
نظریه گراف و کاربردهای آنمصطفی توکلی,فریدون رهبرنیا۱۳۹۷
مدل سازی با طعم OPLرضا قنبریشکوه ساحل۱۳۹۸
Mathematics, Logic, and their Philosophiesرسول رمضانیانSpringer۱۳۹۹
اصول آموزش ریاضیسیدحسن علم الهدائیانتشارات نما۱۴۰۲