عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
همبندی خروج از مرکز و هم‌شاخص زاگرب حاصل‌ضرب سلسله مراتبی تعمیم یافته گراف‌هاحاصل‌ضرب سلسله مراتبی تعمیم یافته، حاصل‌ضرب دکارتی، شاخص همبندی خروج از مرکز، هم‌شاخص زاگرب، گراف‌های شیمیاییفریدون رهبرنیا,مصطفی توکلی,علیرضا اشرفیبنیادی-کاربردی-
بررسی برخی شاخص‌های توپولوژیکِ حاصل‌ضرب سلسله مراتبی تعمیم یافته گراف‌هاحاصل‌ضرب سلسله مراتبی تعمیم یافته، حاصل‌ضرب دکارتی، شاخص سگد اصلاح شده، ‌شاخص زاگرب.فریدون رهبرنیا,مصطفی توکلی,علیرضا اشرفیبنیادی-کاربردی-