عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
طراحی و شناسنامه APIو داده های باز شهر مشهدامید سلیمانی فردخاتمه یافته
تهیه آمارنامه شهر مشهدامید سلیمانی فردخاتمه یافته
پژوهش و تهیه نرم‌افزار حمل و نقل هوشمند با تصمیم بهینه/vrpرضا قنبریخاتمه یافته
تعیین نحوه محاسبه ارزش افزوده حاصل از کارکرد منابع انسانی و محاسبه آن در فرایند مورد نظر ( فاز صفر)حامدرضا طارقیانخاتمه یافته