- برگزاری اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی (19 تا 20 مهرماه 96)

- برگزاری دومین سمینار علوم ریاضی و چالشها (5 و 6 اردیبهشت 98)

- دبیرخانه دائمی سمینارهای کنترل و بهینه سازی