عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
رویکرد موازی در حل دقیق مساله برنامه ریزی پروژه با منابع محدودطارقیان
بهبودی بر روش شاخه و کران در حل مساله زمانبندی پروژه با منابع محدودعباس خیاطیکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۸۸/۱۲/۲۲
حل تقریبی یک مسأله کنترل بهینه وابسته به آلودگی HIVمحمدعلی محبی قندهاریکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۸۹/۰۲/۲۹
بهینه سازی بر روی تعداد کلیدها در روش ترکیب رمزنگاری و سیاست کنترل دسترسی برای برونسپاری داده هاهدی گل گیر نوش آبادیکارشناسی ارشدطارقیان
رهیافتی جدید برای حل تقریبی مسائل برنامه ریزی کنترلی PDE نیمه- نامتناهیمحمود محمودیدکتری(Ph.d)وحیدیان کامیاد۱۳۸۹/۱۰/۲۷
یک روش تکراری جدید مبتنی بر یک ماتریس بلوکی متقارن برای حل دستگاههای خطیحمیده نسب زادهدکتری(Ph.d)توتونیان مشهد۱۳۸۹/۱۱/۰۲
مدل سازی ریاضی فازی بیماری ایدز و کنترل آن ‏حسن زارعیدکتری(Ph.d)وحیدیان کامیاد۱۳۸۹/۱۰/۲۸
تعیین مقدار بهینه یک داروی موثر در بیماران صرع ادیوپاتیک به روش کنترل فازیسمیه لطفی نوقابیکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۰/۰۶/۲۷
برنامه ریزی آبیاری با استفاده از منطق فازیمرتضی تمنانلوکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۰/۰۲/۲۵
حل عددی مسایل کنترل بهینه با استفاده از چند جمله های متعامد لژاندر و چبی شفعمران توحیدیکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۰/۰۱/۲۷
مدلهای کنترلی تأخیری جهت دارو درمانیHIV در جلوگیری از آلودگی سلولهای سالم CD4+Tزهره جهانگیریکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۰/۰۶/۲۲
حل مسایل کنترل بهینه غیر خطی بازخور از طریق معادلات شمول با استفاده از نظریه اندازهمحمد کامیابی نژادکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
بهینه سازی -کنترل و طراحی شکل بهینه سرخرگ پیوندیعاطفه گوران اوریمیکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۰/۰۹/۲۴
کنترل رده ای از مسائل دینامیکی ناهموارحمیدرضا عرفانیاندکتری(Ph.d)وحیدیان کامیاد۱۳۹۰/۰۷/۲۵
کنترل بهینه امراض مسری با تأخیرعلی کتابداریکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۰/۰۱/۲۰
تغذیه بهینه بیماران دیابتی در محیط فازیحسین اقبالیکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۰/۰۲/۱۱
مطالعه اثر بخشی هورمون های مختلف انسانی بر عوامل پیش بینی کننده عملکرد ریاضی دانشجویانعباس امانیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
تاثیر طرح زمانبندی دو جهته در عملکرد الگوریتم ژنتیک برای حل مسایل برنامه ریزی پروژه با منابع محدودآزاده استیریکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۰/۰۲/۲۷
بررسی پایداری سیستم‌های پارامتر توزیعی به کمک سیستم‌های فشردهسیدمحمدمهدی عباسیکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۸۹/۱۱/۲۵
یک روش ابتکاری برای بهینه سازی بهره برداری از ظرفیت انبارخلیل عرفانی حیدرنیاکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۰/۰۲/۲۰
حل عددی دستگاه معادلات دیفرانسیل تکین پخش-جابجایی در حالت خطی و شبه خطیمحمد قربان زادهدکتری(Ph.d)کرایه چیان۱۳۹۰/۰۴/۲۹
کنترل بهینه رده ای از سیستم های ناهموارمحمدهادی نوری اسکندریدکتری(Ph.d)وحیدیان کامیاد۱۳۹۰/۰۶/۲۹
زمانبندی فعالیت‌ها با هدف بیشینه سازی ارزش خالص جاری پروژهسیده مرضیه مرتضوی نژادکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۱/۰۲/۱۶
بهبود محاسباتی الگوریتم فیلپس در مساله موازنه زمان و هزینهنسترن سادات حاجی سیدیکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۱/۰۲/۱۶
موازنه زمان و هزینه در شبکه های برنامه ریزی با روابط پیشنیازی عامنجمه رحمتیکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۱/۰۲/۱۷
حل عددی دسته ای از مسایل کنترل بهینه با استفاده از روش اغتشاش هموتوپیسیدمصطفی مرتضویکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۱/۰۴/۱۱
تشخیص افتراقی درد قفسه سینه با استفاده از روشAHP فازیمحبوبه جعفری زادهکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۱/۰۳/۲۵
استفاده ازتقریب گرها در مسایل کنترل بهینه ی تاخیریفاطمه فیاض روح بخشکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۱/۰۲/۱۶
استفاده از سریهای فوریه در مدلهای کنترل تاخیری بیماریهاقدسیه قنبریکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۱/۰۲/۱۶
استفاده از چندجمله ای های تقریب ساز در حل مسائل کنترل بهینه با تاخیر زمانیفاطمه قومنجانیدکتری(Ph.d)فراهی۱۳۹۰/۱۰/۰۳
طراحی و ساخت توپ معلق فازی به روش تاکاگی -سوگنو.احمد شوقیکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۲/۰۳/۱۴
رویکردی جدیدبرای حل مسائل کنترل وکنترل بهینه فازیمرضیه نجاریاندکتری(Ph.d)فراهی۱۳۹۰/۰۹/۱۳
کنترل بهینه فازی در یک مدل سمپاشی حشراتمنصوره کشتگرکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۲/۰۲/۰۲
روشی کارا برای حل مسائل کنترل و کنترل بهینه کسریسلیمان حسین پورکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۲/۰۲/۰۲
استفاده از کنترل لغزشی در پایداری دستگاههای کنترلی و کنترل بهینهابراهیم آب خیزیکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۲/۰۲/۰۲
بررسی تعادل مدل کنترل تاخیری رشد سرطانفهیمه دیواندرکارشناسی ارشدفراهی۱۳۹۲/۰۲/۰۲
کاربرد تجزیه مقدار تکین در پردازش تصویرمریم رحیمیانکارشناسی ارشدکرایه چیان۱۳۹۲/۰۳/۱۴
زمانبندی واکنشی درمسئله زمانبندی پروژه در شرایط چند حالت اجرا و محدودیت منابعزهرا اخوان ایمانیکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۲/۰۲/۳۰
استفاده از ایده های مدیریت اختلال در کنترل پیشرفت برنامه اجرائی مساله زمان بندی پروژه بامنابع محدودلیلی رزم آراءکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۲/۰۲/۳۰
کاربرد تابع تصویر در حل مسائل بهینه‌سازی و کنترل بهینهمحمد اسحق نژادکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۲/۰۲/۱۶
استفاده از جبر بول در حل مساله زمان بندی پروژه با منابع محدود در وضعیت چند حالتهراضیه چشمیکارشناسی ارشدطارقیان۱۳۹۲/۰۲/۳۰
یک مدل عدد صحیح برای تخصیص آتش نشان ها در پایگاه های آتش نشانی و ارایه یک الگوریتم برای حل آنآمنه کنعانیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۲/۰۲/۳۰
کنترل بهینه سیستمهای سوییچ شونده خطی ناخودگردانمحمدرضا رمضانی آلدکتری(Ph.d)وحیدیان کامیاد۱۳۹۰/۰۸/۱۲
پیش بینی آریتمی فیبریلاسیون دهلیزی توسط پارامترهای بازه prزهرا محمدزادهکارشناسی ارشدوحیدیان کامیاد۱۳۹۲/۰۶/۰۴
روش تکرار تغییراتی برای حل رده ای از مسائل کنترل بهینه و کاربرد آن در شیمی درمانی تومورفرشته ایمانی نژادکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۲/۰۷/۲۲
بررسی اثر بخشی سبک های یادگیری، ظرفیت حافظه فعال ، اضطراب ریاضی ، جهت گیری به اهداف ، نگرش ریاضی و دقت ریاضی بر میزان ماندگاری موثر مطالب ریاضی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهرستان رشتخوارمجتبی داوری رشتخوارکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۲/۱۲/۱۲
مسئله‌ی مکان‌یابی ایستگاه‌های توقف در شبکه حمل و نقل عمومیالهه سالاریانکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۳/۰۲/۲۲
حل تحلیلی عددی رده ای از مسائلKdv با استفاده از روش تقارنیازاده رجب زاده مقدمدکتری(Ph.d)گچ پزان۱۳۹۴/۰۶/۱۷
دانش محتوایی و پداگوژی معلمان و عملکرد دانش آموزان در مثلثاتربابه عابدیدکتری(Ph.d)علم الهدائی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
الگوریتم‌های ابتکاری برای جداسازی تصویر برمبنای مدل چند-برشالاله مسکوکیدکتری(Ph.d)عفتی۱۳۹۵/۰۴/۱۲
مطالعه عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی در مدلسازی ریاضی تاثیر متقابل یون ها و میکروتوبول ها در نورونمحمدرضا شریعتیکارشناسی ارشدسهیلی۱۳۹۵/۰۸/۱۷
مطالعه چگونگی اثرگذاری عملیات مدیریت زنجیره ی تأمین برعملکرد یک شرکتفاطمه طالبیان مشهدیکارشناسی ارشدعفتی۱۳۹۶/۱۲/۱۴
بهبود روش تکراری AORبا استفاده از پیش شرط سازی برای ماتریس های خاصمحجوبه کیانی رادکارشناسی ارشدکرایه چیان۱۳۹۶/۰۵/۱۶
بهینه سازی چند هدفه مکان و پیکربندی آنتنهای جهتی در شبکههای بیسیممرضیه صمیمیکارشناسی ارشدتقی زاده کاخکی۱۳۹۲/۰۶/۲۰
روش های عددی برای رده ای از معادلات با مشتقات جزئی تصادفی و کاربرد آن در ریاضیات مالیسیده فاطمه نساجیان مجرددکتری(Ph.d)سهیلی۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تعمیم توابع پایه در روشهای بدون شبکهسمانه پورخواجه نامقیدکتری(Ph.d)سهیلی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی درک دانشجویان از مفهوم انتگرال در توابع چند متغیره بر اساس نظریه APOSافسانه اسمعیلی نصرآبادیکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۳۹۷/۱۲/۰۵
حل عددی مسئله راکتور مخزنی همزن دار مداوم به کمک الگوریتم نهنگرضا جعفریکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۳۹۸/۰۸/۰۱
بهینه‌سازی عملکرد شبکه‌های بزرگ ابعاد با استفاده از صحت سنجی و بازسازی داده‌هاصدیقه صادقیدکتری(Ph.d)قنبری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ادغام بهینه پهپادها در شبکه سلولی آینده با داده‌های غیر قطعیزهرا رحیمیدکتری(Ph.d)قنبری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تحلیل محتوای مبحث مشتق و کاربردهای آن از کتاب حسابان سال دوازدهم از منظر استدلال و اثباتمژگان ابوالحسنی شاندیزکارشناسی ارشدعلم الهدائی۱۴۰۰/۰۲/۲۰
استفاده از گراف‌ها برای مدل‌سازی و تحلیل داده‌هامحمدرضا موسی زادهکارشناسی ارشدتوکلی۱۴۰۰/۰۱/۳۰
مسائل برنامه ریزی چندهدفه در فضای فازی مرددسارا واسعیکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۰/۰۱/۳۰
استفاده از الگوریتم‌های تقریبی برای برخی از انواع رنگ‌آمیزی‌ گرافحنیفه موسویدکتری(Ph.d)توکلی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
دینامیک سراسری از یک مدل اپیدمیک با نرخ بروز استاندارد و استراتژی واکسیناسیونزینب عبدی واوسریکارشناسی ارشدگچ پزان۱۴۰۱/۱۲/۱۵
مدل‌سازی ریاضی بیماری‌های عفونی بین سلولی سرطانحسین غلامی چهکنددکتری(Ph.d)گچ پزان۱۴۰۲/۰۷/۱۲
مدل سازی شیوع تب دنگینرجس رافع دشت بیاضکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۱/۰۷/۱۲
مدل سازی بیماری دیابتمعصومه داداش پورکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۲/۰۲/۱۱
الگوریتم های ابتکاری و تقریبی برای یافتن مجموعه های مستقل یالی با حداقل اندازه از یک گرافسارا اسکوئیاندکتری(Ph.d)توکلی۱۴۰۲/۰۲/۱۳
چندجمله‌ای پوشش رأسی برخی گراف‌هایوسف رحمن حسین الذهیباویکارشناسی ارشدتوکلی۱۴۰۲/۰۲/۱۱
یادگیری های دانشجویان درباره ی مبانی علوم ریاضی با کاوش در گفتمان یک تعریف -دیدگاه نظریه ی گفتمان شناختی-فاطمه دریدکتری(Ph.d)علم الهدائی۱۴۰۲/۰۳/۲۷
بهبود حل عددی معادلات مشتقات نسبی با روش های یادگیری عمیق و حرکت شبکهسمیه جعفریدکتری(Ph.d)سهیلی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
ارزیابی دوره بالینی دسترسی به عروق در بیماران همودیالیزی: پیش بینی نتیجه با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین و سیستم های دینامیکیحانیه خسروجردیکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۲/۰۴/۱۹
ماشین بردار پشتیبان دو قلو با قیود نرمحمیده فدیشه ایکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۲/۰۴/۱۹
پاسخگویی خودکار به سؤالات مبتنی بر بازیابی اطلاعات در زبان فارسیزهرا قمری قالی بافکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۲/۰۵/۲۲
پیش بینی رنگ شمع ها - صعودی یا نزولی - توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در معاملات باینری آپشن فارکسحسن رضا نامجومنشکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
حل مسایل کنترل بهینه خطی درجه دوم با استفاده از یادگیری تقویتیاحمد خورسندعلیزادهدکتری(Ph.d)عفتی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
حل رده ای از مسائل کنترل بهینه سیستم های زمان پیوسته با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیقرویا خلیلی امیرابادیدکتری(Ph.d)سلیمانی فرد۱۴۰۲/۰۶/۲۷
مدل سازی ریاضی رشد تومور و درمان سرطان سینهمحمد نوید ستانکزیکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
استفاده بهینه از جرثقیل و بالابرهای ساختمانی در پروژه های ساختمانی مرتفع -چیدمان بهینه، برنامه زمان بندی بهینه-مهدی احمدنیافیض اباددکتری(Ph.d)قنبری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
پیش‌بینی مصرف انرژی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینزهره کاظمی سه گنبدکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۲/۱۱/۳۰
یادگیری ماشین در بهینه سازی ترکیبیاتیمرضیه اویژگانکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تجزیه و تحلیل مقایسه ای پیش بینی داده های ضعیف با استفاده از مدل های خاکستری بهبود یافتهساجده هدایت اللهی پورکارشناسی ارشدسلیمانی فرد۱۴۰۲/۰۹/۱۳
حل مستقیم دسته‌ای از مسایل بهینه‌سازی فازیعلی محرابیاندکتری(Ph.d)قنبری۱۴۰۲/۱۰/۲۳
ماشین بردار پشتیبان دو قلو برای داده های نامتوازنعبدالله محمدیکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
پیرامون بعد‌های متریک خاص گراف‌هافاطمه امینیدکتری(Ph.d)توکلی۱۴۰۲/۱۱/۱۱
روش ﻋﺪدی موثر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺪل ﺗﺎﺧﯿﺮی HIVعلی شالبافزادهکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
پیش بینی موفقیت شرکت های فناور با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاریفهیمه علی آبادیکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۲/۱۲/۲۱
پیش بینی تقاضای گاز طبیعی در ایستگاه های تقلیل فشارپرهام پیشروکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۲/۱۲/۲۱
حل مسائل افرازبندی گراف فازی با استفاده از الگوریتم‌های بهینە سازیمحمد کاظم شریف السعیدیدکتری(Ph.d)توکلی۱۴۰۲/۱۱/۱۸
بررسی روش های ناهنجار شناسی در تراکنش های بانکیرضوان نجیب کاریزکارکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۳/۰۲/۱۰
روش ماشین بردار پشتیبان دوقلو با کمترین مربعات برای داده‌های با عدم قطعیتوجیهه مبشریکارشناسی ارشدعفتی۱۴۰۳/۰۱/۲۷